څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

حکایت و قصه (303)کتاب نویسنده کتابخانه
 افسانهء تروا  کوثر شرافتی مصطفی عمرزی
 سرگذشت بشر  هادی بیگدلی مصطفی عمرزی
 پاسخ به تاريخ  محمد رضا پهلوی مصطفی عمرزی
 دشت تنهايي  . مصطفی عمرزی
 در باره ی حماسه ی کوراوغلو  . مصطفی عمرزی
 بنیاد  ایزاک آسیموف مصطفی عمرزی
 تبعیدی ها   ری برادبری مصطفی عمرزی
 حی بن یقظان  ابن سینای بلخی مصطفی عمرزی
 متن   به کوشش غلام حیدر یقین مصطفی عمرزی
 نخستین داستان های معاصر دری - چلد 1  فرید بیژند مصطفی عمرزی
 شیشه و سنگ  دکتور زمان ستانیزی داکتر زمان ستانیزی
 داستانها و پیامهای عطار در منطق الطیر و الهی نامه  حشمت الله ریاضی سیف الله فضل
 5/5- ظفرنامه  شیخ الرئیس ابو علی سینا بلخی سیف الله فضل
 4/5- ظفرنامه  شیخ الرئیس ابو علی سینا بلخی سیف الله فضل
 3/5- ظفرنامه  شیخ الرئیس ابو علی سینا بلخی سیف الله فضل
 2/5- ظفرنامه  شیخ الرئیس ابو علی سینا بلخی سیف الله فضل
 1/5- ظفرنامه  شیخ الرئیس ابو علی سینا بلخی سیف الله فضل
 5/5- ظفرنامه هاتفی  نامعلوم سیف الله فضل
 4/5- ظفرنامه هاتفی  نامعلوم سیف الله فضل
 3/5- ظفرنامه هاتفی  نامعلوم سیف الله فضل
 2/5- ظفرنامه هاتفی  نامعلوم سیف الله فضل
 1/5- ظفرنامه هاتفی  نامعلوم سیف الله فضل
 16/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 15/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 14/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 13/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 12/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 11/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 10/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 9/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 8/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 7/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 6/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 5/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 4/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 3/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 2/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 1/16- طفرنامه  مولانا شرف الدین علی یزدی داکتر مریم زبردست
 خودسانسوري قبل از سانسور  مهدی محمد بیگی (رامیار) مصطفی عمرزی
 9/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 8/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 7/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 6/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 5/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 4/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 3/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 2/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 1/9 (چاپ مسکو) شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 63/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 62/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 61/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 60/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 59/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 58/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 57/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 56/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 55/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 54/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 53/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 52/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 51/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 50/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 49/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 48/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 47/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 46/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 45/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 44/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 43/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 42/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 41/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 40/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 39/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 38/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 37/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 36/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 35/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 34/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 33/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 32/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 31/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 30/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 29/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 28/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 27/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 26/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 25/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 24/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 23/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 22/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 21/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 20/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 19/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 18/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 17/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 16/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 15/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 14/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 13/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 12/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 11/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 10/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 9/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 8/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 7/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 6/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 5/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 4/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 3/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 2/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 1/63 شاهنامه فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 سپین  نور محمد تره کی مصطفی عمرزی
 د پخوانیو وختونو کیسې او پندونه / لومړۍ برخه  ناشناس مصطفی عمرزی
 دنیا  صفیه حلیم مصطفی عمرزی
 13/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 12/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 11/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 10/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 9/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 8/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 7/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 6/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 5/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 4/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 3/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 2/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 1/13 الفهرست  محمد بن اسحاق ابن ندیم سیف الله فضل
 11/11 کتاب المعجم فہ آثار ملوک العجم  فضل الله سیف الله فضل
 10/11 کتاب المعجم فہ آثار ملوک العجم  فضل الله سیف الله فضل
 9/11 کتاب المعجم فہ آثار ملوک العجم  فضل الله سیف الله فضل
 8/11 کتاب المعجم فہ آثار ملوک العجم  فضل الله سیف الله فضل
 7/11 کتاب المعجم فہ آثار ملوک العجم  فضل الله سیف الله فضل
 6/11 کتاب المعجم فہ آثار ملوک العجم  فضل الله سیف الله فضل
 5/11 کتاب المعجم فہ آثار ملوک العجم  فضل الله سیف الله فضل
 4/11 کتاب المعجم فہ آثار ملوک العجم  فضل الله سیف الله فضل
 3/11 کتاب المعجم فہ آثار ملوک العجم  فضل الله سیف الله فضل
 2/11 کتاب المعجم فہ آثار ملوک العجم  فضل الله سیف الله فضل
 1/11 کتاب المعجم فہ آثار ملوک العجم  فضل الله سیف الله فضل
 افسانه های ترکستان شوروی  ناصر پورپیرار حاجی محمد راحت
 د ارګ ناویلې خبرې  محمد اسمعیل یون مصطفی عمرزی
 حقیقت پنهان  خواجه عبدالرفیع مصطفی عمرزی
 طعم مرگ و مارمولک در زندان مخفی اهواز  یوسف عزیزی بنی طرف مصطفی عمرزی
 نخستین آموزگار - الوداع گل ساری  چنگیز آیتماتوف مصطفی عمرزی
 د ماشومانو لپاره کیسې او بوختیاوې  عبدالغفور لیوال مصطفی عمرزی
 د بیزوگانو نکلونه  پال وایت مصطفی عمرزی
 سپینه کوتره  زړه سواند شینواری مصطفی عمرزی
 افسانه های ترکستان شوروی  ناصر پورپیرار - برزین آذر مهر مصطفی عمرزی
 نجات څلی  پوهاند محمد اسماعیل یون مصطفی عمرزی
 سفر قندهار  حمید جهان بخت مصطفی عمرزی
 هری پاتر / پسربچه ی کوچک  نامعلوم مصطفی عمرزی
 هری پاتر و ...؟  محمد مصطفی عمرزی
 هری پاتر / محفل ققنوس  نامعلوم مصطفی عمرزی
 هری پاتر / کیمیاگر برج  سرعلی پاتر مصطفی عمرزی
 هری پاتر / طلم نابخشودنی  سهراب مصاحبی مصطفی عمرزی
 هری پاتر / شاهزادهء نیمه خالص  ج. ک. رولینگ مصطفی عمرزی
 هری پاتر / سنگ کیمیا  نامعلوم مصطفی عمرزی
 هری پاتر / زندانی آزکابان  ج. ک. رولینگ مصطفی عمرزی
 هری پاتر / تالار اسرار  ج. ک. رولینگ مصطفی عمرزی
 هری پاتر / قهرمان های چهارگانه  نامعلوم مصطفی عمرزی
 وحشي زاڼې  CADA مصطفی عمرزی
 له خړګۍ سره کیسې  نجیبه لېمه مصطفی عمرزی
 د بد نیتۍ پایله  SVA مصطفی عمرزی
 سفرنامهء حارث کوچک  محمد رفیع کابلی مصطفی عمرزی
 د الوتونکو پاچا  SVA مصطفی عمرزی
 خیاطی جانداد  طیبه سهیلا - احمد تکل مصطفی عمرزی
 تو، تو نیستی  گریگوری گورین مصطفی عمرزی
 برادری  غلام حیدر یگانه مصطفی عمرزی
 شکار فرشته  به کوشش پویا فاریابی مصطفی عمرزی
 درس یک دزد  رحیم ابراهیم مصطفی عمرزی
 بلای خندق  وقار النساء مصطفی عمرزی
 پرنس کوچک  انتون دو سنت اکزوپری مصطفی عمرزی
 افسانه های تاریخی ناصر خسرو در بدخشان  سید محمد ابراهیم بامیانی مصطفی عمرزی
 دیغو و دیو  نشر موسسهء سواد آموزی هزاره گی مصطفی عمرزی
 برهان الاولیا   سید محمد ابراهیم بامیانی مصطفی عمرزی
 همت   احمد فرید عارفی مصطفی عمرزی
 قیام درهء صوف  دفتر شورای ثقافتی جهاد افغانستان مصطفی عمرزی
 قیام چنداول  دفتر شورای ثقافتی جهاد افغانستان مصطفی عمرزی
 قهرمان کوچک صلح  احمد فرید عارفی مصطفی عمرزی
 سیمای سرزمین برفباد  محمد عیسی غرجستانی مصطفی عمرزی
 سیاحت در جو هوا - 1331 قمری  ژول ورن - ترجمهء دری محمود طرزی مصطفی عمرزی
 رهنمای قطغن و بدخشان - 1302 شمسی  برهان الدین کشککی مصطفی عمرزی
 ذکر شاه اسلام - نسخهء قدیمی چاپ دهلی  حاجی محمد خان مصطفی عمرزی
 تاج التواریخ - 1322 قمری  عبدالرحمن خان مصطفی عمرزی
 الحبیب  نادر علی مصطفی عمرزی
 حکایت شمسون  گل احمد نظری آریانا مصطفی عمرزی
 سفرنامه ی رابی بنیامین تودولایی  مارکوس - کرونهوت مصطفی عمرزی
 سفرنامهء یزد  ناپیر مالکوم مصطفی عمرزی
 بیست هزار فرسخ سیاحت در زیر بحر  ژول ورن مصطفی عمرزی
 حقیقت ساده  منیژه برادران مصطفی عمرزی
 خاطرات محمد اسماعیل اکبر  محمد اسماعیل اکبر مصطفی عمرزی
 دوشیزهٔ ارلئان  شیللر سیف الله فضل
 د ډیلي تخت هېرومه  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 د کرېملین په زړه کې  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 د پنټاگون تر څنډو  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 که یون دی یون دی  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 د اماراتو سفر  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 د غوایي خیرات  منشی «پریم چند» مصطفی عمرزی
 ځانگو  یار محمد «سهار» مصطفی عمرزی
 دلته خدایان خوشاله دي  عبدالخالق «رشید» مصطفی عمرزی
 وروستی ارمان  رفیع الله «روشن» مصطفی عمرزی
 کوچنۍ ناوې  رفیع الله «روشن» مصطفی عمرزی
 د خدای (ج) تر کوره  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 درې ورځې د افسانو په وطن کې  محمد اسماعیل «یون» مصطفی عمرزی
 د حضرت میرکاکا کیسي  شیرشاه «همدرد» مصطفی عمرزی
 د سینگاپور داستان  لی کووان «یو» مصطفی عمرزی
 پړېکره  عبدالقیوم «کریم» مصطفی عمرزی
 زما مور زما قبله  رفیع الله «روشن» مصطفی عمرزی
 سور تعویذ  محمد حسن «حقیار» مصطفی عمرزی
 د ترکیې مازیگری  محمد حسن «حقیار» مصطفی عمرزی
 ریالیست جاسوس  حفیظ الله «تراب» مصطفی عمرزی
 د پړانگ پرځای  حفیظ الله «تراب» مصطفی عمرزی
 وختونه  سیده «حسینه گل» مصطفی عمرزی
 د اوښکو مارغان  سیده «حسینه گل» مصطفی عمرزی
 مور   روشن لال «ملهوتره» مصطفی عمرزی
 له کوتله تر کابله  فیروز خان «صادق» مصطفی عمرزی
 په لاره ځم ټوله زنگيږم  سیده «حسینه گل» مصطفی عمرزی
 د حرمینو هنداره  محمد حسن «حقیار» مصطفی عمرزی
 تصويري از گوانتانامو   عبدالسلام «ضعیف» مصطفی عمرزی
 لندن، رویای من و تو  عبدالرحمن «رحمانی» مصطفی عمرزی
 جنازه ی برهنه  یونس «حیدری» مصطفی عمرزی
 ابوالهول یخ ها  ژول ورن داکتر ویدا سید کمال
 شبها ارواح می آیند  داکتر اسدالله حبیب داکتر اسدالله حبیب
 پادشاهٔ وخت و دیگه نقلها  موسسه سوادآموزی هزاره گی داکتر مریم زبردست
 راز دوسیهٔ مختومه  آگاتا کریستی داکتر مریم زبردست
 لباس جدید پادشاه  شاگاهیراتا داکتر مریم زبردست
 شال سرخک یا کلاه سرخک  شاگاهیراتا داکتر مریم زبردست
 دخترک گوگردفروش  کریستین اندرسن داکتر مریم زبردست
 تیزهوش  هرمان هسی داکتر مریم زبردست
 راز حبابها  آگاتا کریستی داکتر مریم زبردست
 جنایتهای کوچهٔ هیکوری  آگاتا کریستی داکتر مریم زبردست
 گمشده  دنیل استیل داکتر مریم زبردست
 نفوس مرده  نیکولای واسیلیویچ گوگول داکتر مریم زبردست
 امریکائی که من کشف کردم  ولادمیر مایاکوفسکی داکتر مریم زبردست
 ویتیا ماله یف در مکتب و خانه  نیکولای نوسوف داکتر مریم زبردست
 ساعت ها  آگاتا کریستی داکتر مریم زبردست
 قصه های کوچک یک خانه  کولت ویویه داکتر مریم زبردست
 قول  فریدریش دورنمات داکتر مریم زبردست
 سرنوشت یک زن  آرتر هیلی زینب نیک بین
 فرودگاه  آرتر هیلی زینب نیک بین
 دختر شالی های سبز  عبدالقادر مرادی داکتر محمد علی ابدالی
 رفته ها برنمیگردند  عبدالقادر مرادی داکتر محمد علی ابدالی
 صدائی از خاکستر  عبدالقادر مرادی داکتر محمد علی ابدالی
 خانهٔ ترستون  دانیل استیل داکتر مریم زبردست
 پسری در تشناب دختران  لوئیز سکر داکتر مریم زبردست
 جنایت در مجتمع مسکونی  اگاتا کریستی داکتر مریم زبردست
 حماسهٔ البرت شوایتزر  آنیتا دانیل داکتر مریم زبردست
 گوسفند قربانی  روآلد دال داکتر مریم زبردست
 داستان دو شهر  چارلز دیکسن حاجی محمد راحت
 سپیده ها اینجا آرام اند  مشعل حریر حاجی محمد راحت
 زیبائی نکبتبار  آرتور رمبو داکتر مریم زبردست
 خلاصه زنان كوچک  الكترونيكي داکتر مریم زبردست
 ویکتوریا  کنوت هامسون داکتر مریم زبردست
 سینوهه  میکا ولتاری داکتر مریم زبردست
 سیمون بولیوار  آرنولد ویتریج داکتر مریم زبردست
 شاهزاده و گدا  مارک تواین داکتر مریم زبردست
 شبکهٔ بی رحم  تام کلنسی و مارتین گرینبرگ داکتر مریم زبردست
 سایبان مرد قاتل  آگاتا کرسیتی داکتر مریم زبردست
 سفر به سیارات ناشناخته  رابرت سیلوربرگ داکتر مریم زبردست
 روح سرگردان  آتور. سی. کلارک داکتر مریم زبردست
 پرنده گان مرده  گبریل گارسیامازکز داکتر مریم زبردست
 عبور از آتش  سید ادریس میر داکتر مریم زبردست
 هرگز رهایم مکن  کازوئوائشی گورو داکتر مریم زبردست
 نابینائی نوازنده  ولادیمیر کورولنکو داکتر مریم زبردست
 میمون برهنه  دزموند موریس داکتر مریم زبردست
 ما تنها نیستیم  مارش رابرت داکتر مریم زبردست
 من همسر خودم هستم  داگ رايت داکتر مریم زبردست
 لباس کوچک جشن  کریستیان بوبن داکتر مریم زبردست
 کیم وگنج گمشده  ةنس ک. هولم داکتر مریم زبردست
 خاطرات پس از مرگ   براس کوباس داکتر مریم زبردست
 خرمگس  لیلیان اتل وینیچ داکتر مریم زبردست
 خاطرات آدم و حوا  مارک تواین داکتر مریم زبردست
 خانوادهٔ زیر پل  نتلی سویج کارلسن داکتر مریم زبردست
 خنده در تاریکی  ولادیمیر نابوکوف داکتر مریم زبردست
 کاکائو  ژورژ آمادو داکتر مریم زبردست
 جهالت  میلان کوندرا داکتر مریم زبردست
 جراح دیوانه  یورگن توروالت داکتر مریم زبردست
 گوژ پشت نتردام  ویکتور هوگو داکتر مریم زبردست
 طلای خدایان  آریک فون دانیکن داکتر مریم زبردست
 قصر مرموز  موریس لبلان داکتر مریم زبردست
 قلعهٔ حیوانات  جورج اورول داکتر مریم زبردست
 فراسوی ذهنم  ریچارد باخ داکتر مریم زبردست
 اعتراف  جک لندن داکتر مریم زبردست
 ارثیهٔ شوم  آگاتا کرسیتی داکتر مریم زبردست
 بیابان تاتارها  دینو بوتزاتی داکتر مریم زبردست
 بیگانه  آلبر کامو داکتر مریم زبردست
 برنده تنهاست  پائولو کوئلیو داکتر مریم زبردست
 باد موسمی  مالی کای داکتر مریم زبردست
 آس و پاس ها  جورج اورول داکتر مریم زبردست
 ارباب و نوکر  لئون تولستوی داکتر مریم زبردست
 آهستگی  میلان کوندرا داکتر مریم زبردست
 آدمک حصیری  آناتول فرانس داکتر مریم زبردست
 ملا نصرالدین  ملا نصرالدین سیف الله فضل
 بیوگرافی یا خاطرات یک خر  کنتس دوسگور سیف الله فضل
 جنازه برهنه  یونس حیدری سیف الله فضل
 امپراتوری خورشید  جی جی بالارد سیف الله فضل
 افسانه ها  ن. گوگول سیف الله فضل
 مسافرت به کرهٔ ما  ج.ولز سیف الله فضل
 کابوس  ویلیم آیرش سیف الله فضل
 شاهنامهٔ فردوسی  ابوالقاسم فردوسی سیف الله فضل
 صدای برف  قادر مرادی حاجی محمد راحت
 صد داستان  علۍ اصغر صادق کریمیار
 غرونه او کساتونه  سلیمان لایق سیف الله فضل
 د اباسین سپېدې  سلیمان لایق سیف الله فضل


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us