څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اصطلاح : واکنش
معنای فرضی : عکس العمل
معنای اصلی : تکرار عمل
ترکیب : [ وا ] به معنای باز٬ باردیگر٬ گشت دیگر یا تکرار.
[ کنش ] حاصل مصدر از بن مضارع فعل کردن٬ به معنای عمل.
وا + کنش = واکنش
بررسی : پس تکرار عمل٬ عکس عمل نمیباشد.
 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us