څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اصطلاح : شهروند
معنای فرضی : همشهری
معنای اصلی : زندانی در شهر
ترکیب : [شهر] اسم مکان.
[وند] به معنای٬ بند٬ قید٬ بسته و شاید هم به معنای "مند" یا دارنده.
۱- شهر + بند = شهربند
۲- شهر + مند = شهرمند (خلاف دستور ترکیب)
بررسی : کلمۀ "شهروند" برای قدامت بخشیدن به لغات چون دماوند٬ اشکاوند٬ کروند....ساخته شده است که هیچ رابطۀ با لغت "همشهری" ندارد.
این کلمه٬ بیمعناتر میشود٬ وقتیکه میگوئیم: "شهروندان افغانستان!؟".
 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us