څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اصطلاح : چالش
معنای فرضی : برداشتن سنگ پیش پا٬ جنجال٬ پیچیده گی٬ مشکل
معنای اصلی : فاقد معنی
ترکیب : [ چال ] چاله و یا گودال.
[ اِش ]پسوند حاصل مصدر است که با ریشه ٔ فعل و با مفرد امر حاضر ترکیب میشود.
چال + اِش = چالش
بررسی : در زبان دری٬ ما فعلی بنام چالیدن نداریم که از مفرد امر آن "چال" بدست بیآید. پس این کلمه٬ در ترکیب خود٬ غلطی دارد.
اما لغت "چالش" بشکل کلمهٔ مجرد٬ در ادبیات قدیم ما به معنای جنگ و جدال وجود دارد که با معنای فرضی امروزیش٬ همخوانی ندارد.
 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us