څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اصطلاح : بیمارستان
معنای فرضی : شفاخانه
معنای اصلی : سرزمین واهمه
ترکیب : [ بیم ] به معنای ترس و یا واهمه.
[ آر ] بن مضارع فعل آوردن٬ به معنای آورنده!
[ ستان ] به معنای کشور یا سرزمین.
بیم + آر + استان = بیمارستان
بررسی : مریضان برای شفایابی٬ به شفاخانه میروند نه به سرزمین واهمه...
برخی از همزبانان٬ کلمۀ بیمار را ترکیبی از بی + مار(صحت) میدانند اما این کلمه٬ در آثار فرهنگی ما٬ هیچگاه به معنای صحت بکار نرفته است.
 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us