څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اصطلاح : افغانستانی
معنای فرضی : افغان
معنای اصلی : چیزیکه به افغانستان نسبت داشته باشد.
ترکیب : [افغان] معَرب اپگان به معنای اسپه + گان (پسوند جمع) به معنای اسپسواران. در مآخذ قدیم هندی به شکل اشڤکان و اشوکان هم ثبت شده است. اما منابع چینی٬ آنرا به شکل "اپوکین" قید کرده اند.
[استان] پسوند جاه که معنای سکونتگاه و یا اقامتگاه را میدهد.
[ی] یائی منسوب گفته میشود که معنای نسبت را میرساند.
افغان + ستان = سکونتگاه افغان
افغان + ستان + ی = چیزیکه به سکونتگاه افغان منسوب است.
بررسی : مردم افغانستان را٬ افغان مینامند نه افغانستاني.
 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us