شیشه و سنگ
(حکایت و قصه)
دکتور زمان ستانیزی

مروری بر اصالت وجودی ابن سینا در اثبات خداوند
(اعتقادات)
داکتر زمان ستانیزی