بحران و نجات
(تاریخ)
محی الدین انیس

دیوان رحمت بدخشانی
(شعر)
رحمت بدخشانی

دبوعلی سینا بلخی ژوندلیک
(مردم)
ابوعبید جوزجانی

دره القاری
(شعر)
تحفه الآفار

الکفایات فی علم الروایه
(اعتقادات)
ابی بکر احمد بن علی بن ثابت البغدادی