دبوعلی سینا بلخی ژوندلیک
(مردم)
ابوعبید جوزجانی

دره القاری
(شعر)
تحفه الآفار

الکفایات فی علم الروایه
(اعتقادات)
ابی بکر احمد بن علی بن ثابت البغدادی

مخزن‌الاسرار
(شعر)
نظامی گنجوی

مدائح المعتمدیه
(اعتقادات)
محمد علی بهار