وزن شعر دری
(ادبیات)
دکتور محمد افضل بنووال

تاریخ ادبيات افغانستان٬ دورهٔ محمدزایی ها
(ادبیات)
میر غلام محمد غبار

جنبش مشروطیت در افغانستان
(تاریخ)
عبدالحی حبیبی

سیستان سرزمین حماسه ها
(تاریخ)
محمد اعظم سیستانی

مجلهٔ خراسان جلد ۷
(ادبیات)
اکادمی علوم افغانستان