کلیات در موسیقی و ادبیات دری
(موسیقی)
داکتر اسدالله شعور