ایران شاهنامه
ریگ ویدا و افغانستان
چورستان
خانواده ی بنکش
خوارزمشاهیان