پروفیسر، دکتر، دیپلوم انجینر شیو رام مهرا

پروفیسر، دکتر، دیپلوم انجینر شیو رام مهرا
جناب شيورام مهرا از شخصيت هايی بی نظير علمی جامعه هندوباوران و سیکهـ های افغانستان بوده، زادگاهش شهر کابل و از سال ۱۹۵۱ در دامن مادر پروريده شده است. سال ۱۹۷۰ دبستان عالی امانی را به پایان رسانيد و بنابر استعداد و ذکاوتش سفر تحصيلی به کشور المان غرب نصیب برد. در المان نخست يکدورهً کار عملی را در تصدی Kraftwerk Union in Mühlheim/ Ruhr سپری کرد و متعاقبأ در شهر آخن رشتهء الکتروتخنيک Elektrotechnik an der RAWTH Aachen را طی مدت هشت سال فرا گرفت و سند علمی ديپلوم انجینر آن را دريافت کرد. بعدأ از سال ۱۹۷۹– ۱۹۸۴ همکار علمی و تدريسی دانشکدهً فزيک دانشگاه شهر اسسن Essen و پسانتر استاد تدريس مضمون فزيک ساختمانی در دانشگاه شهر اشتوتگارت Stuttgart معرفی گرديد. آقای شيورام مهرا در سال۱۹۸۶ در دانشگاه شهر اشتوتگارت مؤفق شد که پروفيسری خود را در بخش فزيک ساختمانی حاصل کند. صمنأ منحيث کارمند علمی موسسه Lehre der Akustik DEGA به پژوهش هايش نیز ادامه داد. در روند اين کار های ارزنده علمی عضو هيأت رئيسه آن موسسه نيز بود. در سال ۱۹۹۴ توانست دوکتورای خويش را نيز به دست آرد. جناب پروفيسر دوکتور انجينر شيورام مهرا در روند زنده گی کاری شان در کنفرانس ها و سيمينار های زيادی اشتراک وزديده.ـ مقالاتی در روزنامه به نشر سپرده و چندین جلد کتاب علمی در رشته فزيک تحرير داشته و منحيث پروفيسر در دانشگاه شهر اشتوتگارت ايفای وظيفه ميدارد. جناب شان ازدواج کرده و پدر يک پسر اند.
UPLOADED ON: 24-October-2013
SOURCE: ایشور داس
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید