برگ تردد مؤقت

برگ تردد مؤقت
این برگ ها یکی از مجوز های بود که با داشتن ان مهاجر مجاز بود در مسیر وشهر قید شده دران عبور ویا مؤقت زندگی کند وبیشتر ازطریق گروه ها واحزاب از محل های مشخص گرفته میشد البته در بدل مبلغ که باید مهاجر انرا پرداخت میکرد وسازمانهای بانفوذ سهمیه بیشتر داشتن ودرامد بیشتر
UPLOADED ON: 24-August-2013
SOURCE: خودم
LIBRARIES: || Reza Alavi || رضا علوى ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید