موتر احمد ظاهر

موتر احمد ظاهر
موتر احمد ظاهر در سالنگ؛ در محلی که او کشته شد.
UPLOADED ON: 20-October-2014
SOURCE: صمد علی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید