رسانه های افغانی - دهه ی 80 شمسی

رسانه های افغانی - دهه ی 80 شمسی
UPLOADED ON: 19-October-2019
SOURCE: مصطفی عمرزی
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید