موتر

موتر
شاید نخستین موتر در عهد امیرشرعلیخان.
UPLOADED ON: 22-October-2015
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید