سردار محمد داؤد خان

سردار محمد داؤد خان
سردار محمد داود خان با شماری از صاحبمنصبان ملی.
UPLOADED ON: 09-October-2015
SOURCE: پشتو آنلاین
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید