ارگ کابل

ارگ کابل
ارگ جمهوری در زمان حکومت خلقی ها.
UPLOADED ON: 09-October-2015
SOURCE: حاجی حسن
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید