اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
UPLOADED ON: 09-February-2019
SOURCE: پلوشه احدی
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید