اطلاحیه سفارت امریکا در مورد زبان دری

اطلاحیه سفارت امریکا در مورد زبان دری
اطلاحیه سفارت امریکا در مورد زبان دری و چگونگی اعلام آن توسط داکتر عبدالظاهر٬ صدراعظم آنوقت.
UPLOADED ON: 19-November-2016
SOURCE: وزارت خارجه امریکا
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید