آهو مارکوپولو

آهو مارکوپولو
این تصویر از آهوی بنام مارکوپولو است که در پامیر افغانستان و تاجیکستان و چین و پاکستان زیستگاه آن میباشد. در پامیر افغانستان در هردو پامیر خورد وبزرگ زیست دارد و بخصوص از سال 2006 به این طرف که مردم محل قانون حفاظت از حیوانات وحش را در بین اجتماع خود به مرحله تطبق قرار دادند نسل این حیوان روبه افزایش است اما با انهم به توجه ومراقبت بیشتر نیاز دارد که در این عرصه باید مسوولین ذیربط دولتی توجه بیشتر نمایند تاکه هم از شکار آنها جلوگیری شده باشد و هم٬ محیط مناسب برای رشد وتغذیه این نسل بیشر فراهم گردد. (صلاح الدین اسمعیلی) * ثبت و ضبط آثار ملی٬ آخرین شرط حیات فرهنگی ماست!
UPLOADED ON: 04-September-2013
SOURCE: Nancy Wills
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید