استاد رحیم بخش

استاد رحیم بخش
از راست به چپ شادروان استاد یعقوب قاسمی، شادروان استاد رحیم بخش عقب آرمونیه و فخر موسیقی افغانستان استاد قاسم افغان
UPLOADED ON: 15-October-2013
SOURCE: کابل ناتهـ
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید