نقشه آریانا

نقشه آریانا
ثبوت نام آریانا در یکی از نقشه های قرن نزده. World map according to Eratosthenes -194 B.C
UPLOADED ON: 26-July-2013
SOURCE: Wikimedia
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید