افغانستان و افغانان در تصاویر تاریخی / رنگه

افغانستان و افغانان در تصاویر تاریخی  / رنگه
Smaller Buddha
UPLOADED ON: 14-April-2017
SOURCE: https://depts.washington.edu/silkroad/cities
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید