سردار عبدالعزیز خان

سردار عبدالعزیز خان
سردار عبدالعزیز خان٬ پدر سردار محمد داوود خان٬ سردار عظیم الله خان و سردار رحمت الله خان پسر امیر امان الله خان در روم٬ ایتالیا ۱۹۲۶
UPLOADED ON: 13-March-2014
SOURCE: شکیبه رضائی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید