بازار کابل

بازار کابل
اثر زیبائی از هنرمند چیره دست؛ محب الله عطائی.
UPLOADED ON: 13-March-2014
SOURCE: محب الله عطائی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید