عسکر انگلیس در قید افغانان

عسکر انگلیس در قید افغانان
درین تصویر٬ شما افسری را از اردوی انگلیس میبینید که اسیر افغانان شده است. این تصویر نمایی از پیروزی وزیر اکبرخان و شکست انگلیس میباشد.
UPLOADED ON: 01-August-2013
SOURCE: Pokhto Taraki
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید