داکتر عبدالظاهر

داکتر عبدالظاهر
UPLOADED ON: 19-August-2019
SOURCE: (به یادی تو کابل) فرید پستان
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید