تپهٔ قلعهٔ موسی

تپهٔ قلعهٔ موسی
تپهٔ قلعهٔ موسی٬ کابل سالهای ۷۰
UPLOADED ON: 12-August-2014
SOURCE: توربیکی قیوم
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید