اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
UPLOADED ON: 18-August-2019
SOURCE: احمدشاه فرید
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید