سردار ایوب خان

سردار ایوب خان
سردار ایوب خان با کودکان خانواده اش.
UPLOADED ON: 20-October-2014
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید