جبار قاتل

جبار قاتل
جبار در حالت اعدام شدن. او انسان هـاي زيادی را در عصر محمد ظاهرشاه٬ بقتل رسانده بود.
UPLOADED ON: 16-June-2017
SOURCE: فهیم قیومی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید