جوانان در هرات

جوانان در هرات
جوانان در هرات٬ شاید در دههٔ ۶۰
UPLOADED ON: 12-August-2014
SOURCE: کتابخانهٔ کانگرس امریکا
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید