احمد ظاهر در بامیان

احمد ظاهر در بامیان
اگر (کی ٬ کۍ ٬ کجا) این عکس را میدانید٬ لطف نموده برایم بفرستید. من در همین صفحه از همکاری شما٬ یادآور میشوم. تشکر. * ثبت و ضبط آثار ملی٬ یگانه شرط حیات فرهنگی ماست!
UPLOADED ON: 12-October-2013
SOURCE: Ahmad Zahir KING OF AFGHAN MUSIC
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید