پول افغانستان

پول افغانستان
پول افغانستان در عهد امانی ۱۳۰۰ ======================================================= ضرب سکه در افغانستان با شهادت تاریخ از دوره سلوکید ها یا يونانو باختری در حوالی ۲۵۰ اق م آغاز گردیده است و ازین تاریخ به بعد سلطنت مستقل یونانی در (آریانا) یعنی افغانستان تاسیس میشود که تا چندی مرکز آن در شمال هندوکوه [هندوکش] شهر (بکترا یا بلخ) و بعد از تهاجم اسکائی [سکاها] و کوشان در حالیکه نفوذ یونانی‌ها به جنوب هندوکوش محدود میشود، در کاپیسا یا بگرام فعلی منتقل میگردد. نفوذ یونانی از شمال هندوکوه [هندوکش] با (هلیوکلس) و از کابلستان با (هریالوس هرمایوس) در حوالی شروع عهد میلادی به آخر میرسد. مسکوکات ایشان تا یکزمان تنها به زبان یونانی و بعد از اینکه به جنوب هندوکوه [هندوکش] منتقل میشود به دو زبان یونانی و پراکریت افغانستان و رسم‌الخط یونانی و خروشتی به ضرب میرسد. (کهزاد ـ احمد علی، مسکوکات افغانستان،انجمن ادبی کابل ، ۱۳۱۷) (خالد ابراهيمي)
UPLOADED ON: 15-June-2014
SOURCE: آرشیڤ ملی
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید