باغ بالا٬ کابل

باغ بالا٬ کابل
باغ بالا٬ کابل
UPLOADED ON: 16-February-2017
SOURCE: حبیب عثمان
LIBRARIES: || Habib Osman || حبیب عثمان ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید