سردار محمد داؤد خان

سردار محمد داؤد خان
UPLOADED ON: 24-December-2013
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید