کارت شناسایی

کارت شناسایی
این بار دولت ایران مجددا شروع به توزیع کارت شناسایی کرد البته کلیه هزینه چاپ توزیع ومحل اجاره محل توزیع وپرسنل خود را چند برابر از سازمان ملل«یوناما» گرفت با انهم مثل گذشته مبلغ هنگفت را از مهاجرین به چند شماره حساب بانکی گرفت و یکی از اهداف ان افزایش هزینه نگهداری مهاجرین توسط سازمان ملل ونهاد های مربوطه بود که سالانه رقم مشخص را طبق آمار های خود اعلام کرده میگرفت که هیجگاه بدست مهاجرین نمیرسید ودوم- محدود کردن شهر ها بود که مهاجرین را دران مقید میکرد واگر به هر دلیلی مهاجری در ان محل وشهر توسط مامورین دستگیر میشد مجبور به حد ثابت شده به هر روز ۱۰۰۰۰ تومان جریمه میشد و سوم - امارفرزندان مهاجر بود که شامل مکتب هستند که انهم هزینه جداگانه برای سازمان ملل حساب میشد وبدست آوردن آمارهای از قبیل ازدواجهای مختلط ومحل دقیق زندگی مهاجرین وکار وانگشت نگاری «طبق گذشته» ومسایل بسیاری دیگر تا نهادهای مربوطه در امور اجرای شان به آسانی بتوانند دسترسی داشته باشند
UPLOADED ON: 24-August-2013
SOURCE: خودم
LIBRARIES: || Reza Alavi || رضا علوى ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید