منار عبدالوکیل خان

منار عبدالوکیل خان
منار عبدالوکیل خان در دهمزنگ کابل ۱۹۵۰
UPLOADED ON: 11-February-2014
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید