اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
مسافرتلیوشاوچیرئیس دولت چین بکابل
UPLOADED ON: 24-September-2019
SOURCE: -
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید