پوهاند پروفيسر دوکتور موهن لال مهـرا

پوهاند پروفيسر دوکتور موهن لال مهـرا
پوهاند پروفيسر دوکتور موهن لال مهـرا این دانشمند بزرگ وطن، در ۲۴ جوزا ۱۳۲۵ هجری خورشيدی مطابق ۱۹۴۶ ميلادی در يک خانواده روشنفکر ديده به جهان کشود. دروس ابتدايی رادر زادگاه خويش در کابل با مؤفقيت کامل سپری کرد. دروان کودکی را با با شتابزده گی در دامان والدين پشت سرگذاشت. هنوز ده ساله بود که پدر را از دست داد. در ۲۰ قوس ۱۳۳۶ مطابق ۱۹۵۱ دورهً ابتدايی را به درجه عالی به پايان رسانيد و پس از دوازده سال تحصيل و اکمال دروهً بکلوريا در سال ۱۹۶۳ به اخذ شهادتنامه درجه اعلی از ليسه نجات (امانی) و تاييد دولت المان مؤفق گرديد. در طول دورهً تحصيل ابتدايی و متوسط و عالی يکی از ذکيترين و با استعداد ترين شاگردان بود. ذوکات ذاتيش او را در بين همقطاران و همصنفانش هميشه ممتاز جلوه گر ميساخت و در نتيجه عمومأ مقام اول را به دست می آورد و جوايزی دريافت ميکرد. عشق و علاقه اش به مسلک آموزگاری موجب شد تا بلادرنگ به سال ۱۹۶۴ در دانشکدهً علوم طبيعی دانشگاه کابل که با دانشکده علوم طبيعی شهر بن کشور المان توأميت داشت شامل گردد که بعد از اخذ ليسانس به درجه اعلی در سال ۱۹۶۸ فارغ گرديد. در جريان اين مدت در سال ۱۹۶۴ و ۱۹۶۹ شهادتنامه يی خاص کورس های عالی لسان المانی را به درجه های اختصاصی به دست آورد. در طول تحصيل در دانشکده علوم طبيعی به حيث اسيستانت استادان المانی همکاری کرده و در نتيجه به ختم سال ۱۹۶۸ به حيث نامزد پوهيالی در کدر علمی رشتهء رياضيات و فزيک شامل گرديد. از آغاز کارش از لياقت و شايسته گی خاصی که برخوردار بود در ۱۹۶۹ با اخذ تقديرنامه و نگارش رساله ها به حيث پوهيالی شناخته شد. دو سال وظيفه تدريس را به وجه احسن تحت رهنمايی پروفيسران المانی به پيش برد. استعداد سرشار اين جوان سبب آن شد که در سال ۱۹۷۰ با استفاده از يک سکالرشيپ جمهوری المان فدرال به حيث اولين محصل رشتهء رياضيات از راه توأميت يونورستی بن Bonn جهت فراگيری تحصيلات عالی عازم آن کشور گرديده و در ماه جون همان سال بعد از اخذ درجه اختصاص در لسان المانی شامل انستيتوت رياضيات دانشکده علوم طبيعی دانشگاه بن و در ماه می ۱۹۷۵ حايز اخذ ديپلوم رشتهء رياضی و فزيک با درجه بسيار اعلی sehr gut گردد. برای رسيدن به مقصدش به اخذ درجه PHD بعد از ارائه سيمينار های اختصاصی اجازه ادامه تحصيل را به يونورستی بن را حاصل کرد و ظرف سه سال در ۱۱ می ۱۹۷۸ با اخذ درجه دوکتورا با افتخار تمام به وطن و زادگاه خويش عودت و مجددأ در کدر علمی دانشکده ساينس به درجه پوهندوی شروع به کار نمود. در سال ۱۹۸۲ به درجه پوهنوالی و رتبه سوم دولتی ارتقاء يافت. همچنان برای خدمات موثرتری به دانشکده مربوط از طريق بخش دانش و نشرات در سال ۱۹۸۱ کرسی آمريت ديپارمنت رياضيات اختصاصی دانشکده را اشغال نمود. يک سال بعد به حيث آمر عمومی ديپارمنت های رياضيات پوهنتون کابل معرفی گرديد که تا سال ۱۹۸۹ اين وظيفه را به عهده داشت. به غنای مدارک علمی و تعليمی شب و روز تلاش نمود تا کمک هايی را از منابع مترقی به دست آورده به خدمت نسل جوان کشور قرار دهد. تجديد و تکميل کتابخانه ديپارمنت رياضيات و نشر کتب درسی رياضيات عالی بدون شک ثمره جانفشانی و دلسوزی اين شخص است. وی به ممالک مختلف جهان چون انگليستان فرانسه بلجيم لوکسمبورگ هاليند اطريش سويس ايران مجارستان و هندوستان مسافرت نموده و به السنه المانی اردو دری و انگليسی تسلط کامل دارد. دوکتور مهرا به حيث شخصيت ممتاز در سال ۱۹۸۱ مؤفق به دريافت تحسيننامهء دانشگاه کابل شد و در ۱۹۸۲ به حيث استاد ممتاز سال انتخاب گرديد. به خاطر ادامه خدمات شايسته به اولاد اين کشور و جوانان تحصيل کرده کتاب نوشت مقاله انتشار داد و سيمينار و کنفرانس داير نمود. موصوف چندين جلد کتاب دريسی و بيشتر از هشتاد مقاله علمی را در داخل و خارج کشور تقديم داشته است. اين استاد اکادميک در سال ۱۹۸۴ عضو بورد نشراتی وزارت تحصيلات عالی و مسلکی و چندين بار به حيث کنفرانس های علمی دانشگاگه کابل انخاب گرديده است. در ضمن طول دوره خدمت خويش وظايف رئيس کميتهء نظم و دسپلين و رئيس کمتيه طبع و نشر مواد درسی و عضويت شورای علمی دانشکده و شورای علمی دانشگاه کابل را داشت. در سال ۱۹۸۲ در ضمن تدوير کنفرانس به افتخار چهلمين سالگرد تاسيس دانشگاه کابل نقش بارز را بازی کرد. دوکتور مهرا در سال ۱۹۸۵ وظيفه و مسووليت نشر مجله علمی (طبيعی علوم) را عهده دار گرديد. که تا سال ۱۹۸۷ آن را به دوش داشت. در ضمن در سال ۱۹۸۶ موفق به ارتقای درجه پوهاندی و بعدا در دانشگاه بن مقام پروفيسری را به دست آورد. بعد از آنکه در دانشگاه کابل مجله علوم طبيعی و علوم اجتماعی باهم ضم گرديدند در ختم سال ۱۹۸۷ در بست رتبه اول با حفظ حقوق کدر علمی به حيث آمر مسوول مجله علمی «دانش» دانشگاه کابل مقرر گرديد. علاوه از و ظايف تدريسی و امور نشراتی در آغاز سال ۱۹۸۸ به حيث امر مرکز تحقيقات علمی دانشگاه کابل نيز تقرر يافت. در سال ۱۹۸۹ به مناسبت روز معلم به دريافت تقديرنامه يی درجه سوم نايل و مفتخر به اخذ نشان دوستی خلق ها نيز گرديد. دوکتور مهرا در۱۹۸۹به افتخار هفتادومين سالگرد استرداد استقلال کشور به دريافت نشان افتخار نايل و همزمان به رتبه دولتی اول ارتقاء يافت. در طول اين مدت يکتعداد زياد محصلان اسيستانت ها استادان دانشگاه افتخار شاگردی اين استاد را داشتند. پوهاند پروفيسر دوکتور مهرا در ۱۹۸۹ به حيث عضو کميسون عالی مرکزی نظارت به انتخابات موسيسات تحصيلات عالی و مسلکی گماشته شد که بنابر فعاليت و جديت در وظايف به دريافت تقديرنامه درجه دوم نايل آمد. در سال ۱۹۹۱ با در نظرداشت سوابق فوق به رتبه دولتی (فوق رتبه) ارتقاء يافت. ليکن در نتيجه تغييرات سياسی کشور در اخير ۱۹۹۱ به کشور هندوستان سفر نمود. بنابر دعوت دولت جمهوری فدرال المان به مصرف يونورستی شهر بن دوباره به المان مسافرت کرد. بعدأ به حيث پناهنده سياسی قبول شد. پروفيسر دوکتور مهرا مدتی در کمپنی Allkauf شامل کار شد و بعد از گذشت نوماه در سپتمبر ۱۹۹۸ بنابر علاقه مندی خويش درPresse Service Bonn اشغال وظيفه کرد که در ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ مؤفق به اخذ جوايز نقدی و تقديرنامه ها گرديده است. وی فعلا با افتخار تمام به حيث Reviewer نشرات بين المللی Zentralblatt math در برلين عضويت دارد. اوراق فراوان را به نشر سپرده است. جناب دوکتور مهرا عروسی کرده يک پسر و يک دختر دارد.
UPLOADED ON: 24-October-2013
SOURCE: ایشور داس
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید