دو افغانیگی

دو افغانیگی
از عصر امانی.
UPLOADED ON: 17-October-2013
SOURCE: آرشیڤ ملی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید