دیوار تاریخی زنبورک شاه

دیوار تاریخی زنبورک شاه
به اساس روايات تاريخي و افسانه هاي قديمي كابل، اين ديوار در زمان پادشاهي بنام (زنبورك شاه ) آباد شده است زنبورك شاه كه فعلا يك قسمت كوه هم به نام او ياد مي شود، خواست غرض حفظ و حراست از شهر قديم كابل ديواري دورادور شهر آباد كند تا از نفوذ تجاوز گران جلو گيري كرده باشد، همان بود كه او بازور و جبر با استفاده از نيروي مردان و جوانان و كار فرمايان بسيار خشن و بي رحم كه در راس كار قرار داشتند به اعمار ديوار ها پرداخت. كار فرمايان در اجراي امر پادشاه از اغراق كار گرفته كساني را كه در جريان كار سستي و يا تنبلي از خود نشان ميدادند زنده در لا به لاي ديوار انداخته و گل و پخسه بالايش مي ريختند چنانچه تعداد زيادي در جريان كار اعمار دیوار قرباني شدند. گويند در ميان اين كار گران جوان نامزد داري كه از صبح تا شام با تمام قوت و نيرو و با خستگي ناپذيري كار ميكرد نيز وجود داشت، چون زمان عروسي آن جوان فرا رسيد. او يا جرئت نميكرد كه رخصت اخذ نمايد تا مراسم عروسي اش برپا شود. روزي نامزدش به كوه آمد و در جمع كار گران مشغول كار شد او در امر خشت بردن و آب آوردن و سنگ دادن و گل دادن مشغول بود و با دلگرمي كار مي كرد. روز ديگر (زنبورك شاه) براي تماشاي ديوار آمد و از جريان كار باز ديد نمود تا آنكه نزديك دختر جوان رسيد، همينكه پادشاه به دختر نگاه كرد، دختر چادر به رخ كشد، شاه متعجب شد كه با مردان در اينجا كار ميكني و از من روي مي پوشاني، دختر گفت تنها تو مرد هستي و با اشاره به كار گران گفت كه اين ها كمتر از زن نيستند. اگر مرد مي بودند اين همه جور و ظلم ترا پذيرا نمي شدند. اين بگفت و سنگي بر داشت و بر سينه پادشاه كوفت و او را نقش زمين ساخت. همان بود كه همه مردم از جور ظلم و بيگار آن رهايي يافتند. به هر صورت قسمتي از اين ديوار ها در ادوار مختلف يا جديداً اعمار شده و يا هم مرمت شده اند. اين ديوار مرتفع دو كوه شير دروازه و كوه آسمايي را با هم وصل ميكرد درهء كوچك كابل به پلي بسته بود كه توسط يك قلعه از آن دفاع مي شد در جنوب قلعه بزرگ بالا حصار اعمار شده بود كه در ساختمان تعمير آن عمدتاً از سنگ، خشت خام و گل (پخسه) استفاده شده بود. اين ديوار در زمان بابر و جهانگير كه علي مردان خان با ايشان همكاري داشت (قرن ۱۵و ۱۷) و دورهء احمد شاه دراني و پسرش تيمور شاه ،كه سر دار جهان خان با آنها كمك كرد (قرن ۱۸) و زمان امير عبدالرحمن خان مرمت يا تجديد ساختمان شده و دهكده هاي دو طرف درياي كابل را با هم وصل نمود. قسمتي از اين ديوار در ناحيهء پل آرتل كه مانع تطبيق برنامهء انكشاف شهري بود، ويران گرديد. اين ديوار در سراشيبي كوه شير دروازهء ديوار هاي شهر را دو دروازه از هم جدا ميكرد، يكي به طرف راست كابل نزديك باغ بابر كه بنام دروازه گذرگاه مشهور بود و هم امروز نام اين محل آشنا هستيم، دروازهء دومي جانب چپ در ناحيه دهمزنگ بنام دروازهء قندهار ياد مي گرديد. از اينجا ديوار به طرف قله كوه آسمايي بالا ميرفت تا نزديكترين قلعه شهر را استحكام بخشد و در نظر بود تا همواري هاي ده افغانان برسد. در دروازهء ديگر بنام هاي دروازه سفيد و دروازه سردار جان خان تهداب گذاري شد دروازه دومي نزديك مزار بابا كيداني موقعيت داشت. دروازهء ديگري بنام پات در عقب مسجد عيد گاه كه داراي يك پله چوبي بود نيم آن بالاي نيمه ديگر قات مي شد و همچنان به طرف شمال مغرب در جناح راست درياي كابل در منطقه چنداول قرار داشت.
UPLOADED ON: 26-April-2018
SOURCE: تاریخ _ هویت
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید