قاری عبدالله

قاری عبدالله
شاعر
UPLOADED ON: 27-July-2013
SOURCE: انترنت
LIBRARIES: || Hasib Fazel || حسیب الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید