احمد ظاهر

احمد ظاهر
احمدظاهر همرای خلیل راغب جاز نواز که تا سال های ۱۳۵۵ با او همکاری داشت.
UPLOADED ON: 24-October-2013
SOURCE: پلوشه نیازی
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید