نیک و بد جهان عمل و طرح نو کند

نیک و بد جهان عمل و طرح نو کند
نیک و بد جهــــان عمل و طرح نو کند هر کس هرآنچه کِشت نماید درو کند امپراطور
UPLOADED ON: 25-April-2014
SOURCE: احمد محمود امپراطور
LIBRARIES: || Ahmad Mahmood Imperator || احمد محمود امپراطور ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید