فقیر محمد ننگیالی

فقیر محمد ننگیالی
استاد فقیر محمد " ننگیالی " یکی از چهره های موفق هنری درکشور , که سال های زیادی از عمرش را وقف هنر موسیقی کرد . او فعالیت هنری اشرابا نواختن ترمپت آغاز کرد و بعدا اشعاریرا کامپوز کرد وسالیان درازی را به صفت موزیسین ایفای وظیفه نمود. درمیان هنرمندان یک سر و گردن بلند تر از دیگران بود واین اصل , او را در زمره بهترین ها قرار داده بود. وی در ساختن کامپوز دارای قدرت فوق العاده بود دراینجا از دو کامپوز او به شکل نمونه یاد آور میشوم " خال به کنج لب یکی طره ی مشکفام دو " برای احمد ظاهر و آهنگ " دل خریدار تو باشد من خریدار دلم " برای وحید صابری بهترین مثالی است از قدرت کار کامپوزیتوری او. استاد ننگیالی در ترمپت نوازی نیز دست بالا داشت صدای نفس های او را در آهنگ های ساربان , احمدولی , احمدظاهر, ظاهر هویدا , رحیم جهانی , حیدر سلیم و سلما وشمار دیگر از آواز خوانان به وضاحت میتوان احساس کرد. ولی بیشترین فعالیت هنری او با هنرمند مانا یاد کشور مرحوم احمد ظاهر بوده که درشمار زیاد از اهنگ های او صدای ترمپت استاد ننگیالی برازنده گی دارد. اکنون که او دیگر درمیان ما نیست یادش را گرامی داشته وجایشرا فردوس برین آرزو میکنم.
UPLOADED ON: 12-February-2014
SOURCE: Mohamadjan Tamkeen
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید