بازار سيمسار

بازار سيمسار
بازار های سيمساری شهر كابل ٬سال ١٣٣٨ از چار چته كابل ميباشد.
UPLOADED ON: 21-February-2015
SOURCE: جاوید ابوی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید