(جشنواره هنری -موسیقی -فرهنگی
(رسم و رواج)
رضا -علوی

چوب بازي يا رقص چوب
(ادبیات)
رضا علوى

دزد بدنبال شريك جرم
(ادبیات)
رضا علوى

مولوى دزدى
(ادبیات)
رضا علوى

از ديده ها رفتي ودر قلبها ماندگار شدى
(ادبیات)
رضا علوى