حیدری وجودی، شاعر و عارف نامدار افغانستان در کابل درگذشت
(ادبیات)
حبیب عثمان

خاطرات ماندگار و فرامواش ناشدنی مردم افغانستان
(ادبیات)
حبیب عثمان

گسترش شعر دری در امپراتوری روم
(ادبیات)
حبیب عثمان

خواجه عبدالله انصاری
(ادبیات)
حبیب عثمان

شعر دری در ترکیه
(ادبیات)
حبیب عثمان